CSSA_logo (1)

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1)Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İsim-soyisim, e-mail adresi, telefon numarası, ikamet adresi, işyeri adresi gibi iletişim bilgilerinizden ibaret olan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara yönelik olarak; dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirme, dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, e-bülten, etkinlik daveti, derneğin hazırladığı basılı ya da diğer yayınlar konularında iletişim kurmak ve gönderim yapmak maksadıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2) Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yalnızca dernek yönetim kurulu ve çalışanı kişiler ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz hiçbir kişiye ya da kuruma aktarılmayacaktır.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Sivil Alan Araştırmaları Derneği ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Görüş ve sorularınızla ilgili info@civicspacestudies.org adresine elektronik posta atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5) Veri Sorumlusu Bilgileri

Sivil Alan Araştırmaları Derneği

info@civicspacestudies.org

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish